top of page

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania przekazanych nam danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.conceptmasters.pl („Serwis”).

Zasady ochrony danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administratorzy twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany poniżej jest SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa, KRS: 0000480272 lub spółka zależna SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Concept Masters sp. z oo o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 47, lok. 23, 01-059 Warszawa, KRS: 0000856343, będącej stroną umowy o świadczenie lub odbiór usług lub podmiotem, z którym nawiązano kontakt (dalej: „Concept Masters” lub "My").

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie lub próby kontaktu możemy uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Używamy tych danych, aby się z Tobą skontaktować.

Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy czy zajmowane stanowisko są również zbierane i przetwarzane, jeśli zdecydują się Państwo dobrowolnie wypełnić udostępniane przez nas ankiety i formularze.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przypisany Ci adres IP jest automatycznie rejestrowany, a następnie wykorzystywany do pomiaru wzorców ruchu na stronie i statystyk. Adresy IP nie są przechowywane na poziomie indywidualnym.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać naszym podwykonawcom – podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych w celu realizacji naszych celów.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

— dostawcy usług zaopatrujący Administratora danych w rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub dostarczające Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe),

— dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora Danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);

— spółki z Grupy SEDIVIO;

— inne podmioty i organy, którym Administrator Danych jest zobowiązany lub upoważniony do przekazania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Niektórzy z naszych podwykonawców mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W związku z korzystaniem przez nas z usług m.in. Google Analytics, Facebook, LinkedIn Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, w tym do USA. Informujemy, że powyższe podmioty związane są standardowymi klauzulami umownymi (wzorcowe klauzule unijne dotyczące przekazywania danych osobowych pomiędzy Administratorem a podmiotami przetwarzającymi). Zachęcamy do zapoznania się z zabezpieczeniami ochrony danych stosowanymi przez ww. podmioty.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej i zgodnie z określonymi poniżej podstawami prawnymi.

Podane przez Ciebie dane są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, w jakim zostały przesłane lub do przestrzegania przepisów prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Twoje dane są przechowywane przez Administratora do czasu jej rozwiązania.

Dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu lub w inny sposób zaangażowanych w wykonanie umowy przekazanych Administratorowi w imieniu klienta lub kontrahenta Administratora Danych przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

Okres przechowywania danych może ulec przedłużeniu, jeżeli przetwarzanie Twoich danych okaże się niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony Administratora Danych przed roszczeniami.

Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci tego rodzaju informacje do czasu wycofania zgody.

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. odpowiadając na zadane pytanie; podstawa prawna: w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania oraz prowadzenia dalszej korespondencji wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu kontaktu Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja korespondencji z Tobą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie i skontaktowania się z nami;

  2. analizowania odpowiedzi/wyników ankiety (jeśli zdecydujesz się dobrowolnie wziąć udział w ankiecie) i ulepszania naszych usług w oparciu o te odpowiedzi/wyniki; podstawa prawna: biorąc udział w badaniu wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych we wskazanym powyżej celu, a Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest wykorzystanie wyników analizy odpowiedzi/ wyników ankiety w celach przewidzianych w ankiecie, w której wziąłeś udział, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w ankiecie;

  3. zarządzanie subskrypcjami wydarzeń i wydarzeń online; podstawa prawna: w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych we wskazanym powyżej celu, a my przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest sprawne zarządzanie zapisami na wydarzenia i wydarzenia online, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na wydarzenia i wydarzenia online;

  4. doskonalenia i optymalizacji serwisu, również w zakresie anonimizacji danych osobowych w celu prowadzenia zbiorczych analiz danych dotyczących sposobu korzystania z naszego serwisu, w tym: analizy liczby odsłon, natężenia ruchu, korzystania z funkcji wyszukiwania; podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Concept Masters polegający na ulepszaniu naszej strony internetowej i jakości świadczonych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Pliki cookie”;

  5. świadczenie usług, prowadzenie korespondencji, zawarcie lub wykonanie umowy; podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zawieraniu lub wykonywaniu umów, wypełnianiu obowiązków prawnych lub prowadzeniu korespondencji handlowej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO; w przypadku zawarcia z nami umowy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy . W celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym w zakresie wystawienia faktury i jej przechowywania podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, prowadzenia korespondencji, zawierania umów.

  6. Na podstawie odrębnych zgód, o ile zostaną udzielone, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym e-mailem i telefonem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda.

Przetwarzanie danych osobowych w bieżących kontaktach biznesowych

W ramach zawierania umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratorowi Danych mogą zostać przekazane dane osobowe pracowników lub współpracowników klientów lub kontrahentów Administratora Danych lub innych osób kontaktowych w związku z wykonaniem umowy z klientem Administratora Danych lub wykonawca. Zakres pozyskiwanych danych osobowych jest ograniczony do zakresu niezbędnego do wykonania umowy, który obejmuje:

— dane identyfikacyjne (w tym imiona i nazwiska);

— służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);

— dane dotyczące pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowanego stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym dana osoba pracuje);

— inne dane ujawnione Administratorowi Danych w celu kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

Jeżeli nie przekazujesz swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Twoje dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez:

— podmiot, w imieniu którego działasz lub

— podmiot, który przekazał Pani/Pana dane osobowe niezbędne do utrzymywania kontaktów biznesowych lub relacji biznesowej z tym podmiotem;

— podmiot, który udostępnił Pani/Pana dane osobowe w związku z wykonaniem umowy z Administratorem danych

W powyższych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które Administrator danych uważa w szczególności: prawidłową i skuteczną realizację i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem, w tym utrzymywania kontaktów biznesowych w związku z tą umową, a także prowadzenia analiz wewnętrznych, zapewniania bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, korzystania z systemów kontroli wewnętrznej oraz dochodzenia i obrony swoich praw przed roszczeniami oraz w sądzie i postępowanie pozasądowe.

 

Administrator Danych w celu tworzenia bazy swoich kontaktów biznesowych, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych, zbiera również dane osób mogących stanowić ważne kontakty biznesowe , np. w wyniku udostępnionych mu wizytówek.

Profile administratora na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn)

Administrator Danych prowadzi profile na portalach społecznościowych takich jak Facebook i LinkedIn. W związku z pozostawieniem przez użytkowników tych serwisów komentarzy lub innych form aktywności Administrator Danych przetwarza dane osobowe tych osób. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych polegający na umożliwieniu aktywności użytkownikom tych portali na profilu Administratora Danych, efektywnemu prowadzeniu tego profilu przez Administratora Danych, prowadzeniu działań statystycznych i analitycznych oraz w razie potrzeby w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu, a także aby móc go optymalizować i poprawiać jakość korzystania z naszych serwisów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa umieszcza na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie ułatwiają dostawcom witryn rozpoznanie Twojego urządzenia przy następnej wizycie na ich stronie internetowej. Większość przeglądarek internetowych akceptuje automatyczną obsługę plików cookies, jednak możesz zmienić ustawienia w tym zakresie. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przechowywane przez pliki cookie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu każdego pliku cookie.

 

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie masz możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi stosowania plików cookies.

Jeśli w ogóle nie zgadzasz się na otrzymywanie plików cookie, ustaw swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała automatycznie plików cookie. Może to jednak ograniczyć poprawne wyświetlanie niektórych funkcji, a odmowa ich akceptacji może ograniczyć funkcjonalność naszego Serwisu.

Podstawowe ciasteczka

TOKEN XSRF

Używany do celów bezpieczeństwa. Wygasa po zakończeniu sesji.

hs

Używany do celów bezpieczeństwa. Wygasa po zakończeniu sesji.

svSession

Służy do logowania. Wygasa po zakończeniu sesji.

SSR-caching

Służy do wskazania systemu, w którym strona została wyrenderowana. Wygasa po minucie.

_wixCIDX

Służy do monitorowania i debugowania systemu. Wygasa po trzech miesiącach.

_wix_browser_sess

Służy do monitorowania i debugowania systemu. Wygasa po zakończeniu sesji.

consent-policy

Służy do zarządzania banerem informującym o plikach cookies. Wygasa po 12 miesiącach.

smSession

Służą do identyfikacji użytkowników zalogowanych w serwisie. Wygasa po zakończeniu sesji.

TS*

Używany do celów bezpieczeństwa. Wygasa po zakończeniu sesji.

bSession

Służy do monitorowania wydajności systemu. Wygasa po 30 minutach.

fedops.logger.session

Służy do monitorowania stabilności/wydajności systemu. Wygasa po 12 miesiącach.

wixLanguage

Służą do zapisywania preferencji użytkownika dotyczących wersji językowej serwisu. Wygasa po 12 miesiącach. Jest to plik cookie funkcji, w przeciwieństwie do wspomnianych powyżej plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookie osób trzecich

Dodatkowo na naszej stronie używamy również plików cookies generowanych przez produkty i usługi podmiotów trzecich, z których korzystamy na stronie. Ich wykaz znajduje się poniżej.

Google Analytics

Concept Masters korzysta z Google Analytics do analizy statystyk serwisu. To narzędzie przechowuje pliki cookie na Twoim komputerze. Dane zbierane przez Google Analytics służą do lepszego zrozumienia osób odwiedzających naszą witrynę i sposobu, w jaki z niej korzystają. Podstawą korzystania z narzędzia Google Analytics jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.

W związku z tym, że dostawca narzędzia Google Analytics, tj. Google LLC, posiada infrastrukturę (serwery) w USA, w związku z czym istnieje możliwość, że dane zbierane za pomocą tego narzędzia trafią poza EOG, Google LLC stosuje mechanizmy zgodności takich jak standardowe klauzule umowne.

Aby zapobiec zapisywaniu danych zebranych przez pliki cookies, dotyczących korzystania z Serwisu przez Google, istnieje możliwość pobrania dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który jest dostępny do pobrania pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zasady przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631.

__utma
Stały plik cookie służący do określania liczby indywidualnych osób odwiedzających stronę internetową. Przechowuje informacje o liczbie odwiedzin, czasie pierwszej wizyty, poprzedniej wizycie oraz momencie rozpoczęcia bieżącej wizyty, a także czasie ostatniej interakcji ze stroną. Niektóre informacje są aktualizowane przy każdym wyświetleniu strony. Wygasa dwa lata po dodaniu lub ostatniej aktualizacji.

__utmb
Sesyjny plik cookie służący do ustalania liczby odwiedzin serwisu. Przechowuje unikalny numer, informacje o liczbie zakładek przeglądanych podczas bieżącej wizyty oraz czas rozpoczęcia bieżącej wizyty. Niektóre informacje są aktualizowane w każdej wersji. Wygasa trzydzieści minut po dodaniu lub ostatniej aktualizacji.

__utmc
Sesyjny plik cookie używany razem z __utmb w celu ustalenia, czy nastąpiła nowa wizyta na stronie (30 minut nieaktywności liczonych przez Google Analytics to nowa wizyta). Przechowuje unikalny numer. Wygasa po zamknięciu przeglądarki.

__utmz
Trwały plik cookie używany do mierzenia źródeł ruchu w witrynie i nawigacji w witrynie (na przykład, która wyszukiwarka została użyta do uzyskania dostępu do witryny). Przechowuje unikalny numer, informacje o czasie przekierowania ze źródła ruchu, ilości źródeł ruchu oraz nazwę/typ źródła ruchu, wyszukiwane hasła z wyszukiwarek zewnętrznych. Wygasa sześć miesięcy po dodaniu lub aktualizacji.

Więcej informacji na temat plików cookie umieszczanych przez Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/.

 

Narzędzia mediów społecznościowych

Facebook

Na wybranych stronach korzystamy z wtyczki społecznościowej Facebooka.

Jeśli odwiedzasz stronę z zainstalowaną wtyczką Facebooka, nawiązywane jest połączenie z serwerem Facebooka, co umożliwia wtyczce przesyłanie informacji do Twojej przeglądarki. W ten sposób do serwera Facebooka przesyłane są informacje, m.in. które z naszych zakładek odwiedziłeś. Ponadto, jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, informacja ta zostanie dodana do Twojego konta na Facebooku.

Więcej informacji na temat plików cookie Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/cookies.

Zasady i cele przetwarzania danych przez Facebook zostały ujęte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

Linkedin

Podobnie jak w przypadku Facebooka, na niektórych naszych stronach używamy wtyczki społecznościowej LinkedIn. W przypadku odwiedzenia takiej strony nawiązywane jest również połączenie z serwerem LinkedIn, co umożliwia przesłanie do przeglądarki informacji dotyczących m.in. sposobu korzystania z naszej witryny. Te informacje mogą być również dodane do Twojego konta LinkedIn, o ile jesteś zalogowany na LinkedIn podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie z LinkedIn można znaleźć tutaj:

https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Zasady i cele przetwarzania danych przez LinkedIn określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Youtube

Na stronie wyświetlane są filmy z kanału YouTube należącego do Concept Masters. Filmy są wyświetlane za pomocą odtwarzacza wideo YouTube, a pliki cookie są używane podczas wyświetlania filmów.

Pliki cookie YouTube, domena: youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE
Trwały plik cookie używany, jeśli użytkownik jest już zalogowany na profilu YouTube i „polubi” wideo. Służy również do określania dostępnej przepustowości w celu optymalizacji jakości wideo i rejestrowania liczby wyświetleń. Wygasa po dziewięciu miesiącach.

PREF
Trwały plik cookie, który może być przechowywany, jeśli użytkownik kliknie przycisk „udostępnij” przesłanego filmu YouTube. YouTube używa tego pliku cookie do zachowania ustawień z poprzednich sesji YouTube, podczas których użytkownik oglądał zamieszczone filmy. Wygasa po dziesięciu latach.

use_hitbox
Sesyjny plik cookie służący do obliczania liczby odwiedzających, którzy obejrzeli wideo. Wygasa po zamknięciu przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie YouTube (Google) można znaleźć na stronie: www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/.

Dziennikarze i przedstawiciele mediów

Przetwarzamy dane osobowe dziennikarzy i przedstawicieli mediów w celu komunikacji z mediami, w szczególności: przesyłania materiałów prasowych, zaproszeń na konferencje prasowe i wydarzenia medialne oraz nawiązywania kontaktu telefonicznego, a także w celu śledzenia aktywności odbiorców kierowana korespondencja (prawnie uzasadniony interes Administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe, o których mowa, zostały pozyskane bezpośrednio od dziennikarza lub przedstawiciela mediów lub pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności ze stron internetowych, ogłoszeń prasowych i innych informacji publicznych. Dane te obejmują podstawowe dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska, służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/sprawowania) stanowisko, nazwa podmiotu, w którym dana osoba pracuje).

 

Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy wysoki poziom bezpieczeństwa technicznego we wszystkich systemach (m.in. identyfikowalność, odtwarzanie po awarii, ograniczenie dostępu itp.). Zapewniamy, że nasi pracownicy mają dostęp do danych osobowych tylko w sytuacjach, gdy jest to bezwzględnie konieczne i tylko w niezbędnym zakresie. Podjęliśmy również kroki, aby nasi podwykonawcy gwarantowali stosowanie środków bezpieczeństwa w przypadku przetwarzania danych w naszym imieniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i sposobem ich wykorzystania:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Ci następujące prawa:

— prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

— prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);

— prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);

— prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

— prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

— prawo do cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda została wyrażona – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

— prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – jeżeli uważasz, że Administrator Danych przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, szczegółowe dane dostępowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu na www.uodo.gov. pl.

 

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 lit. 4-5 RODO). Zgłaszając sprzeciw, powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora Danych. Administrator danych przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec praw i wolności lub Twoje dane są niezbędne Administratorowi Danych do ustalenia, dochodzenia lub bronić roszczeń.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa Administrator Danych zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Nie wszystkie z powyższych praw mają charakter bezwzględny, co oznacza, że ​​nie będą przysługiwać Ci wszystkie czynności przetwarzania. Twoje stałe uprawnienie to prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi uprawnieniami.

Zasady składania wniosków związanych z wykonywaniem praw

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: contact@conceptmasters.pl lub korespondencyjnie na adres Inspektora Ochrony Danych Concept Masters ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa.

 

Żądanie do Concept Masters w celu skorzystania z przysługujących Ci praw należy zgłosić pisząc na adres e-mail: contact@conceptmasters.pl lub listownie na adres: ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail contact@conceptmasters.pl.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator Danych nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w celu dostosowania zapisów zawartych w dokumencie do naszej działalności i sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe. Aktualna wersja polityki prywatności obowiązuje od 16 września 2022 roku.

bottom of page